چیزی که سرنوشت انسان را میسازد “استعدادهایش” نیست”انتخابهایش” است

نظرات بسته شده است.