إن ما یحدد مصیر الإنسان لیس “مواهبه” بل “اختیاراته”.

نظرات بسته شده است.