پکیج استاندارد

آموزش این دوره در سه مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش اپراتوری اتاق فشار


طول دوره:
10 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- خوابگاه قشم یا کیش