دوره 30 متر تغذیه از سطح Inshore (سطح دو)

آموزش این دوره در چهار مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش تئوری
- آموزش عملی جوشکاری، عکاسی و فیلمبرداری در خشکی
- آموزش عملی در آب شیرین
- آموزش عملی در دریا

شهریه مصوب: 11,000,000 تومان

سرفصلها:
- توانایی جوشکاری و برشکاری زیرآب
- توانایی Navigation U/W
- توانایی غواصی در شب Night Dive
- توانایی غواصی تا عمق 30 متر به روش Surface Supply
- توانایی بررسی و کنترل صدمات کشتی ها Damage Control
- آشنایی با Salvage
- آشنایی با جداول مختلف برداشت فشار
- توانایی کار با سیمان زیر آب
- توانایی Scrub
- توانایی استفاده از Lifting Bag
و ...