دوره 30 متر اسکوبا (سطح یک)

آموزش این دوره در سه مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش تئوری
- آموزش عملی در آب شیرین
- آموزش عملی در دریا


سرفصلها:
- آشنایی با تجهیزات و لوازم غواصی
- توانایی استفاده از تجهیزات و لوازم غواصی
- استفاده از Hand Signals
- توانایی بکارگیری و  ارتباط توسط Life Line
- توانایی غواصی تا عمق 30 متر به روش SCUBA
- روشهای مختلف Water Entry
- فیزیک غواصی
- آشنایی با جداول مختلف برداشت فشار
- توانایی غواصی به روشهای Snorkeling و SCUBA
- آشنایی با علائم بین المللی دریایی
- توانایی کار با Hand Tools زیر آب
- توانایی مونتاژکاری زیر آب
و ...