دوره Rescue Diver


سرفصلها:
- توانایی کمک به غواصانی که دچار مشکل شده اند
-
توانایی مدیریت بحران
- شناخت استرس و روش کنترل آن
- توانایی کمک به غواصان خسته و Paniced
- توانایی حمل مصدوم
- توانایی CPR در آب
و ...