پکیج معمولی

آموزش این دوره در دو مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو


طول دوره:
8 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- خوابگاه قشم