نشانی: جاجرود، شهرک شمس آباد

تلفن:    09120620344