دوره اپراتوری اتاق فشار


سرفصلها:
- توانایی بکارگیری اتاق فشار برابر روش استاندارد
-
توانایی آماده سازی اتاق فشار
- شناخت اجزای اصلی اتاق فشار
- توانایی چک کردن اتاق فشار قبل از گذاشت فشار
- توانایی بازدیدهای دوره ای اتاق فشار
- توانایی کار با اتاق فشار Double Lock
و ...