پکیج پیشرفته

آموزش این دوره در چهار مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش اپراتوری اتاق فشار
- آموزش Rescue


طول دوره:
10 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- خوابگاه قشم یا کیش